Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin

Dnia 18 maja 2020 r. Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, Oś Priorytetowa 5., Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy usunięcia z terenu Gminy Poronin, wyrobów zawierających azbest. Rocznie planuje się usunięcie i utylizacją ok. 85 Mg wyrobów zawierających azbest i przekazanie na składowiska. Celem programu jest pomoc mieszkańcom Gminy w obowiązku likwidacji azbestu z terenu Gminy do końca 2032 roku. Łączna ilość azbestu, planowana do usunięcia wynosi ok. 255 Mg.

Realizacja Projektu wpłynie także na zmniejszenie zagrożenia związanego z demontażem pokryć dachowych przez osoby nieposiadające stosownych kwalifikacji oraz pozbywanie się usuniętego z dachu azbestu niezgodnie z przepisami tj. porzucanie go np. na leśnych drogach. Spadek zanieczyszczenia wpłynie również na wzrost zdrowotności mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu: 128 676,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 101 213,75 zł

Okres realizacji projektu : od 18.05.2020 r. do 31.12.2022 r.