Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE O NABORZE DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W PORONINIE

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2019 r. Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin.

 

 

 1. Gminna Rada Seniorów Gminy Poronin jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób w wieku powyżej 50 lat.
 2. Rada liczy do 13 członków.
 3. W skład Rady wchodzą:
 1. przedstawiciele osób, którzy ukończyli 50 rok życia i posiadają poparcie co najmniej 10 osób w wieku powyżej 50 lat,
 2. organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy Poronin,
 3. przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Poronin na rzecz osób
  w wieku powyżej 50 lat, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,
 4. przedstawiciele każdego z Sołectw Gminy Poronin, o ile została zgłoszona osoba
  z danego Sołectwa.
 1. Zgłaszanie kandydatów do Rady powinno zostać dokonane na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych, których wzory określono w Statucie Gminnej Rady Seniorów. Wzory formularzy zgłoszeniowych dołączone są do niniejszego Ogłoszenia:
 1. formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie – przedstawiciel osób starszych wraz z wykazem osób udzielających poparcia kandydatowi (stanowiący załącznik nr 1 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie) – dotyczy kandydatów - przedstawicieli osób, którzy ukończyli 50 rok życia
  i posiadają poparcie co najmniej 10 osób w wieku powyżej 50 lat,
 2. formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie – przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych (stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie) – dotyczy kandydatów, o których mowa w pkt. 3 ust. 2 i 3 powyżej.
 1. Do formularzy zgłoszeniowych dołącza się:
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie na formularzu będącego załącznikiem nr 3 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Poroninie na formularzu będącego załącznikiem nr 4 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie,
 • oświadczenie o sposobie dokonywania zawiadomień na formularzu będącego załącznikiem nr 5 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie .
 1. Osoba, która ukończyła 50 rok życia posiadająca  miejsce zamieszkania na terenie Gminy Poronin może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi do Rady.
 2. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić maksymalnie jednego swojego kandydata do Rady.
 3. Wzory formularzy dostępne będą na stronie internetowej: www.poronin.pl (zakładka: Mieszkańcy/Gmina/Ogłoszenia), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz w siedzibie Urzędu Gminy Poronin pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, pok. 12.
 4. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5, w terminie do 19 marca 2024 r. do godz. 15.15 w zaklejonej kopercie 
  z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy. Zgłoszenia złożone
  po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. 10.Powołanie i wybór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin odbędzie się zgodnie z trybem określonym w § 12 i § 13 Statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin.
 6. Informacja Wójta Gminy Poronin o wyborze i składzie Rady zamieszczona zostanie
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.poronin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie – przedstawiciel osób starszych wraz z wykazem osób udzielających poparcia kandydatowi (stanowiący załącznik nr 1 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie),
 2. formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie – przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych (stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie),
 3. formularz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Poroninie (załącznik nr 3 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie),
 4. formularz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Poroninie (załącznik nr 4 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie),
 5. formularz oświadczenia  o sposobie dokonywania zawiadomień w związku z procedurą naboru (załącznikiem nr 5 do Statutu Gminnej Rady Seniorów w Poroninie).