Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 22/2023

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poronin - zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zmiana granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche poprzez:
 • odłączenie przysiółka Błociska, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche,
 • odłączenie przysiółka Lichajówki, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche.
 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granic, o których mowa
  w ust. 1.
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców miejscowości Murzasichle i Małe Ciche, posiadających czynne prawo wyborcze.
 3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.
 • 2
 1. Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety pisemnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Mieszkaniec, o którym mowa w § 1 ust. 3, wyraża swoją opinię imiennie za pomocą ankiety wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
 3. Ankiety w postaci papierowej powinny być dostarczone osobiście do Urzędu Gminy Poronin na adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 lub przekazane pracownikowi Urzędu Gminy Poronin dyżurującemu w punkcie wskazanym przez Wójta Gminy w odrębnym ogłoszeniu
  o konsultacjach.
 4. Wzór ankiety, o której mowa w § 2 ust. 1 dostępny będzie na stronie internetowej: poronin.pl (zakładka: Urząd Gminy/Ogłoszenia), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin, w siedzibie Urzędu Gminy Poronin pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, pok. 10 oraz w punkcie, o którym mowa w ust. 3.
 • 3
 1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone będą w dniach od 20 kwietnia 2023 r.
  do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Wyniki konsultacji w formie raportu podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu konsultacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy Poronin i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin.
 • 4

  Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Maria Budz – Sekretarz Gminy Poronin.
 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin, na stronie www.poronin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin.


Pliki do pobrania
Ankieta Załącznik Nr 1 do Zarządzenia_Błociska i Lichajówki