Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce od mieszkańców z terenu Gminy Poronin

W najbliższych dniach odbędzie się zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce od mieszkańców z terenu Gminy Poronin. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz regulaminem zbiórki.

REGULAMIN
1. Regulamin określa szczegółowe zasady zbiórki folii rolniczej po sianokiszonce od mieszkańców
z terenu Gminy Poronin.
2. Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce od mieszkańców z terenu Gminy Poronin odbędzie się
w dniu 23 i 24.04.2024 r.
3. Zbiórka będzie prowadzona bezpłatnie.
4. Folię rolniczą po sianokiszonce trzeba będzie dostarczyć we własnym zakresie, w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych miejscowości, pod adres Ząb, ul. Szlak Papieski obok nr 147, plac obok Ośrodka Wypoczynkowego „Czesława” działka ewid. nr. 8288/3 i 8289/5 obręb Ząb.
5. Podczas akcji zbiórki będą zbierane tylko folie rolnicze po sianokiszonce od mieszkańców Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.
6. Odbiorowi nie podlega siatka i sznurek po sianokiszonce.
7. Każdy mieszkaniec zainteresowany udziałem w zbiórce winien dokonać zgłoszenia przedmiotowego faktu w tut. Urzędzie Gminy do 18.04.2024 r.
8. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną.
9. Zgłoszenie winno zawierać dane zgłaszającego - imię, nazwisko, adres oraz ilość i rodzaj oddawanych odpadów.
10. Odpady muszą być oczyszczone z błota, obornika, ziemi, sianokiszonki i śmieci oraz posortowane
na następujące frakcje:
1. Folia biała po sianokiszonce
2. Folia kolorowa po sianokiszonce
3. Folia czarna po sianokiszonce
11. Każdy rodzaj odpadu musi znajdować się w osobnych big-bagach, umożliwiających załadunek
na duży pojazd. Przy mniejszej ilości, można przywieźć spakowane w przezroczystych workach.
12. Odbiór odpadów będzie dokonywany po sprawdzeniu zgodności z wymogami niniejszego regulaminu.
13. Nieoczyszczone i nieposegregowane odpady zostaną nieodebrane.
14. Odpady mogą zostać nieodebrane w przypadku stwierdzenia niezgodności z zadeklarowaną ilością lub rodzajem.
15. Odpady należy samodzielnie położyć w wyznaczonym miejscu lub przełożyć do kontenera lub big-bagu wskazanego przez pracownika Urzędu Gminny nadzorującego zbiórkę.
16. Odbiór wyżej wymienionych odpadów tylko za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.
18. Zasady zbiórki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin