Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.           

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w związku
z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024:

  1. do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia
  2. do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria określone w :

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Przedszkoli oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.poronin.pl na stronach internetowych szkół i przedszkoli, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin wraz z treścią uchwał wymienionych w § 2.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 18 stycznia 2023 r.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata do wybranej placówki wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.02.2023 r. - 10.03.2023 r.

 

24.04.2023 r. - 5.05.2023 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do wybranej placówki i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

13.03.2023 r. - 24.03.2023 r.

8.05.2023 r. - 19.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych          i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 r.

26.05.2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia.

3.04.2023 r. - 7.04.2023 r.

29.05.2023 r - 2.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14.04.2023 r.

7.06.2023 r.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 18 stycznia 2023 r.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata wniosku do wybranej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.02.2023 r. - 10.03.2023 r.

 

24.04.2023 r. - 5.05.2023 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

13.03.2023 r. - 24.03.2023 r.

8.05.2023 r. - 19.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych          i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 r.

26.05.2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

3.04.2023 r. - 7.04.2023 r.

29.05.2023 r - 2.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14.04.2023 r.

7.06.2023 r.

 

Pliki do pobrania

Rekrutacja 2023 2024 zarządzenie
Zarządzenie Nr 9 2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 18 stycznia 2023 r