Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Pożar

Pożary- na zagrożenie pożarowe na naszym terenie wpływa szereg różnorodnych czynników, do których zalicza się przede wszystkim:

 • charakter zabudowy (zwarta zabudowa)
 • słaba odporność ogniowa konstrukcji i elementów budowlanych
 • stan dróg dojazdowych,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • znaczna różnica poziomów,
 • kręte i wąskie drogi (często nieutwardzone utrudniające dojazd do zabudowań objętych pożarem)


TELEFONY ALARMOWE
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

W przypadku gdy zauważysz pożar:

 • natychmiast zaalarmuj osoby znajdujące się w strefie zagrożenia w tak aby nie wywołać paniki.
 • natychmiast przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • niezwłocznie powiadom lub wyznacz osobę, która powiadomi o pożarze straż pożarną - tel. 998,
 • wyznacz osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru,
 • jeżeli jest to konieczne zarządź ewakuację ludzi z części lub z całego obiektu.


W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru.

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

 • gdzie się pali - dokładny adres,
 • co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),
 • czy zagrożone jest życie ludzi (np. na terenie obiektu znajdują się mieszkańcy łącznie ok. 10 osób),
 • jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),
 • nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni/nazywam się Paweł Kowalski jestem sąsiadem, dzwonię z telefonu nr 387 47 61.
 • słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.

W CZASIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone życie ludzi,
 • wyłączyć zasilanie elektryczne jeśli zaistnieje taka potrzeba – nie wolno gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem,
 • nie należy otwierać - bez uzasadnionej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, gdyż dopływ powietrza przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia,
 • znajdując się w pomieszczeniu objętym pożarem zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałym elementem budowlanym np. ze ścianą,
 • aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,
 • z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,
 • po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna na wezwanie lub jeśli uzna to za konieczne poinformować dowódcę przybyłych jednostek podjętych dotychczas czynnościach.