Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zasiłek stały

  • 21 grudnia 2021 / 13:8

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek okresowy

  • 21 grudnia 2021 / 13:8

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

Zasiłek celowy

  • 21 grudnia 2021 / 13:8

Zasiłek celowy może być przyznany:

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

  • 21 grudnia 2021 / 13:7

Osobie lub rodzinie może być przyznana pomoc w formie pieniężnej (jednorazowy zasiłek celowy lub nieoprocentowana pożyczka) lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie rzeczowej następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

Zasiłek pielęgnacyjny

  • 21 grudnia 2021 / 13:7

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek dla opiekuna

  • 30 listopada 2021 / 17:1

 Kto może się ubiegać o zasiłek dla opiekuna?

Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego* i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r.