Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dodatek mieszkaniowy

 1. Osoby uprawnione do świadczenia

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu,

 • spełniających kryterium dochodowe,

 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2 189,04 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1 563,60 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1 250,88 zł (Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r.).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • dodatków dla sierot zupełnych,

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 • pomocy w zakresie dożywiania,

 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • zryczałtowanego dodatku energetycznego,

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z  powodów politycznych,

 • świadczenia wychowawczego 500+.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela:

Powierzchnia normatywna    

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

 

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 25,02 zł.

2. Wymagane dokumenty

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu, np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,

 • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,

 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,

 • informację zarządcy dotyczącą struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku,

 • jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

- zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,

- emerytura/renta – decyzję ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,

- alimenty – wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych,

- uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych.

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 • podania aktualnego numeru rachunku bankowego,

 • podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego,

 • wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

3. Termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

4. Wypłata świadczenia

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

Zasady wypłacania ryczałtu za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego w indywidualnych sprawach klientów określone są w oświadczeniu składanym przez klienta przy wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wypłata ryczałtu realizowana jest na konto zarządcy/administratora lub do rąk własnych wnioskodawcy.

5. Kiedy nie przysługuje świadczenie

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, gdy:

 • wniosek złoży osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu,

 • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym),

 • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego,

 • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 25,02 zł.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133, z póź. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)