Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Działając na podstawie art.7 ust. l pkt. l9, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2023 roku.

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2210148,zarzadzenie-nr-1162022-wojta-gminy-poronin-z-dnia-22122022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu.html

 

 1. Przedmiot konkursu

 

 1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w formie wsparcia w roku 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj.:
 2. a)  organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 3. b) organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach sportowych.
 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wynoszą 60.000,00 i zostaną rozdysponowane w oparciu o złożone oferty.
 5. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku wyniosły 50.000 zł.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:
 • ustawie z   dnia   24   kwietnia   2003   roku  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.),
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)
 1. Planowana przez organizację pozarządową lub podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe Gminy Poronin dotacja, wykazana w złożonej ofercie, nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.
 4. Oferent, któremu   przyznano  dotację w mniejszej wysokości niż   wnioskowana w ofercie, zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:
 5. aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 6. przewidywanej zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
 7. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, o ile zmniejszona kwota dotacji wpłynie na zmiany w w/w obszarach oferty.
 8. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 9. zakup nieruchomości,
 10. koszty inwestycyjne,
 11. działalność polityczną i religijną,
 12. działalność gospodarczą,
 13. koszty dotyczące obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie powinno być wykonane w roku 2023, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 roku. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością  w zakresie opisanym       w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
 3. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Poronin.

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Poronin w zakresie zadania objętego niniejszym konkursem wypełnione w sposób czytelny powinny       zostać       złożone       według      wzoru     zawartego     w załączniku Nr  1  do  rozporządzenia   Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z  dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r, poz. 2057).
 2. Oferty  należy  składać  od  dnia  23.12.2022 r.  do  dnia 12.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Poronin ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Oferty  należy  złożyć  w  zapieczętowanych  kopertach  z  napisem „Otwarty Konkurs Ofert  2023 – sport”. Ponadto, na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres.
 4. W   przypadku,   gdy   oferent   jest   spółką   prawa   handlowego,   o    której    mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty realizacji zadania publicznego należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe                 w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w tym zakresie.

 

 

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20.01.2023 roku.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu w punkcie IV zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Poronin, który dokonuje wyboru ofert prawidłowo złożonych,   najlepiej    służących    realizacji    zadania    wymienionego    w   punkcie I. ogłoszenia. Oferty, przed ostateczną decyzją Wójta Gminy Poronin, opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej www.poronin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin.

 

 1. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 

 • formalne:

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

TAK

NIE

1.

Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie i w terminie ustalonym                    w ogłoszeniu o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert?

 

 

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

 

 

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

 

 

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

 

 

5.

Czy do oferty złożonej przez spółkę prawa handlowego dołączone zostały są właściwe załączniki, tj. kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność       z oryginałem?

 

 

 

 

 

 • merytoryczne:

 

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację Pozarządową

0-5

2

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja Pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne

0-5

4

W przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnienie planowanego przez Organizację Pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

0-5

5

Uwzględnienie planowanego przez Organizację Pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-5

6

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Organizacji Pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5

 

 

 

 1. Ogólne zasady realizacji zadań

 

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Poronin, a podmiotem otrzymującym dotację.
 2. Zleceniodawca może wskazać do sfinansowania wybrane przez siebie działania wykazane przez  zleceniobiorcę  w harmonogramie realizacji zadania publicznego

i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 1. Podmiot,  który  otrzyma  dotację  z  budżetu  Gminy  Poronin,   jest  zobowiązany do dostarczenia na wezwanie  przez pracownika nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania:
 • zapłaconych dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących pokrycie kosztów z dotacji przekazanej przez Gminę Poronin,
 • zapłaconych dokumentów finansowo księgowych dokumentujących pokrycie kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez Gminę Poronin,
 • materiałów dokumentujących  działania  faktycznie  podjęte  przy   realizacji   zadania

(np. listy uczestników projektu, dzienniki zajęć, karty zgłoszeniowe uczestników zadania, ankiety itp).

 1. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych wydatkowanych w ramach zawartej umowy  na   wsparcie   realizacji   zadania   publicznego   należy   opisać

na odwrocie zgodnie z poniesionymi wydatkami. Opis powinien zawierać następujące informacje:

 • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta,
 • nr umowy, której rachunek dotyczy,
 • wskazanie kwoty pochodzącej z dotacji i kwoty pochodzącej ze środków własnych,
 • przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

Powyższa informacja powinna być opatrzona pieczęcią zleceniobiorcy i podpisana przez osoby odpowiedzialne za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych zleceniobiorcy.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów o 20% danej pozycji      Informację   o   przesunięciach    należy    wpisać

w sprawozdaniu końcowym w części III. Dodatkowe informacje.

 1. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o planowanych zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz o ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogłyby wpłynąć na realizację zadania.

 

 

Informacji   w   zakresie   konkursu  udziela  Kierownik  Referatu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Poronin, tel. 18 207 42 98, e-mail: promocja@poronin.pl.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.poronin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin.

 

UWAGA:  Wójt  Gminy  Poronin  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu

bez podania przyczyny.