Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OBWIESZCZENIE W WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zakmniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.