Gmina Poronin - strefa mieszkańca

„Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe”

W latach 2018 – 2020 Gmina Poronin zrealizowała projekt pod nazwą: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

  • Poprawa jakości powietrza przyczyniająca się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy Poronin oraz do zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej.
  • Wzrost komfortu użytkowania źródeł ciepła poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na obsługę urządzeń, zmniejszenie odpadów oraz uciążliwości związanej z nadmiernym pyleniem.
  • Ponadto Projekt wpłynął na wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych. Wynika to z faktu, iż jego realizacja przyczynia się do podniesienia jakości środowiska naturalnego, a to jest z kolei jest podstawą dla podniesienia standardu korzystania z takich usług publicznych jak organizowane przez Gminę przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, czy okolicznościowe. 

Projekt dotyczył likwidacji 77 przestarzałych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz montażu wysokosprawnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe, spełniających wymogi ekoprojektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 692 270,95 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 681 046,12 zł

Wkład własny Gminy wyniósł: 11 224,83 zł