Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zdalna szkoła+

Gmina Poronin po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina otrzymała 100% dofinansowania.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uzyskane przez Gminę Poronin wsparcie finansowe w wysokości 99927,66 zł zostało przeznaczone na zakup 49 laptopów wraz z oprogramowaniem MS Windows 10 Professional STF, które zostały przekazane do każdej z gminnych szkół w sierpniu 2020 r. Obecnie z zakupionych laptopów uczniowie korzystają w szkołach. W przypadku wprowadzenia w szkołach trybu nauki zdalnej laptopy zostaną przekazane uczniom i nauczycielom.