Gmina Poronin - strefa mieszkańca

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r., o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609)  Przewodniczący rady z w o ł u j ę:

II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  7 maja 2024 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej. Druk nr 3
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Druk nr 4
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin. Druk nr 5
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych. Druk nr 6
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Poronin. Druk nr 7
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 8
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 9
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za 2023 rok. Druk
  nr 10
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie w roku 2023. Druk nr 11
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Druk nr 12
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/251/2014 Rady Gminy Poronin
  z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w mieszkaniu chronionym. Druk nr 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: pomników przyrody. Druk nr 14
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.