Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Pprzedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna

kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i polanamiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

Dział 85 – EDUKACJA
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.02.Z Działalność muzeów,
03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.