Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Poronin  zwołuje LXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PORONIN
SOiA-BR.0002.3.2024 Poronin, dnia 13 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę:

LXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 29 lutego 2024 r.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poronin za rok 2023.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2023 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie za 2023 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych w Poroninie za 2023 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb na 2024 rok.
10. Przyjęcie informacji zbiorczej o realizacji w 2023 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 - 2024 przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013 r.
11. Przyjęcie informacji zbiorczej o realizacji w 2023 roku Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2023 - 2025 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr LVIII/420/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Poronin. Druk nr 523
13. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Murzasichle - etap A. Druk nr 524
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 525
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 526
16. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 527
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 528
18. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Druk nr 529

2

19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Sesja odbędzie się w czwartek 21 marca 2024 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.