Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Ząb

Wójt Gminy Poronin na podstawie § 23 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2022 Rady Gminy Poronin z dnia
28 kwietnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ząb, zmienionej Uchwałą Nr L/361/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2022 r. zwołuje na dzień 3 marca 2024 r. (niedziela) ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Sołectwa ZĄB.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości, wyznaczenie przewodniczącego zebrania zgodnie z zapisami Statutu, przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023.
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy samorządu Gminy Poronin za rok 2023.
  4. Informacja Wójta o budżecie Gminy Poronin na rok 2024 oraz bieżącej pracy Urzędu Gminy Poronin.
  5. Wybory Sołtysa Sołectwa Ząb na lata 2024-2029.
  6. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Ząb na lata 2024-2029.
  7. Sprawy bieżące Sołectwa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

 

Zebranie rozpocznie się o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie.

Ze względu na wymaganą liczbę uczestników zebrania  (10% ogólnej liczby wyborców tj. 145 osób z terenu Sołectwa), uprasza się o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, II termin zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu o godz. 11.15.

Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  do  wzięcia udziału  w  zebraniu.

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Poronin

                                                                                                                                                       /-/mgr Anita Żegleń