Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Przewodniczący Rady Gminy Poronin  zwołuje LXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 25 stycznia 2024 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Poronin w 2023 roku przez przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 513
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 514
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia Roku 2024 w Gminie Poronin – Rokiem Braci Kupców z Poronina. Druk nr 515
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw szkołach, przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin oraz Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Druk nr 516
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu. Druk nr 517
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Poronin. Druk nr 518
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 519
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ząb, Gmina Poronin. Druk nr 520
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości Gminy Poronin. Druk nr 521
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin w 2024 r. Druk nr 522
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                           

Sesja odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024r., o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

Przewodniczący Rady Gminy

     - Adam Pawlikowski-