Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Małe Ciche

Wójt Gminy Poronin na podstawie § 23 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/337/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Ciche, zmienionej Uchwałą Nr L/355/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2022 r. zwołuje na dzień 25 lutego 2024 r. (niedziela) ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Sołectwa MAŁE CICHE.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości, wyznaczenie przewodniczącego zebrania zgodnie z zapisami Statutu, przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023.
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy samorządu Gminy Poronin za rok 2023.
  4. Informacja Wójta o budżecie Gminy Poronin na rok 2024 oraz bieżącej pracy Urzędu Gminy Poronin.
  5. Wybory Sołtysa Sołectwa Małem Cichem na lata 2024-2029.
  6. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Małem Cichem
  7. na lata 2024-2029.
  8. Sprawy bieżące Sołectwa.
  9. Wolne wnioski.
  • Zamknięcie zebrania.

 

Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Małem Cichem.

 

Ze względu na wymaganą liczbę uczestników zebrania  (10% ogólnej liczby wyborców tj. 40 osób z terenu Sołectwa), uprasza się o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, II termin zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu o godz. 15.15.

Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  do  wzięcia udziału  w  zebraniu.

                                                                         

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Poronin

                                                                                                                                                               /-/mgr Anita Żegleń