Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zebranie wiejskie w Bustryku

Wójt Gminy Poronin na podstawie § 23 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bustryk, zmienionej Uchwałą Nr L/354/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2022 r.

zwołuje na dzień 11 lutego 2024 r. (niedziela)

ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Sołectwa BUSTRYK

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i gości, wyznaczenie przewodniczącego zebrania zgodnie z zapisami Statutu, przyjęcie porządku   zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023.
  3. Sprawozdanie Wójta z pracy samorządu Gminy Poronin za rok 2023.
  4. Informacja Wójta o budżecie Gminy Poronin na rok 2024 oraz bieżącej pracy Urzędu Gminy Poronin.
  5. Wybory Sołtysa Sołectwa Bustryk na lata 2024-2029.
  6. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Bustryk na lata 2024-2029.
  7. Sprawy bieżące Sołectwa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bustryku.

Ze względu na wymaganą liczbę uczestników zebrania  (10% ogólnej liczby wyborców tj. 55 osób z terenu Sołectwa), uprasza się o wzięcie udziału w zebraniu.

W przypadku braku quorum w I terminie zebrania,  II termin zebrania ustala się w tym samym dniu i miejscu o godz. 15.15.

 

Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  do  wzięcia udziału  w  zebraniu.

 

                                                Wójt Gminy Poronin                                                    

                                                 /-/mgr Anita Żegleń