Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin.

Przewodniczący Rady Gminy Poronin  zwołuje LXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  21 grudnia 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 504
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie. Druk 505
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2027 w Gminie Poronin. Druk nr 506
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: oddania w najem nieruchomości lokalowej na okres powyżej
  3 lat.  Druk nr 507
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Druk nr 508
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LXIV/452/2023 z dnia 20 czerwca
  2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości.
  Druk nr 509
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin w drodze przetargu nieograniczonego. Druk nr 510
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin w drodze przetargu nieograniczonego. Druk nr 511
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LXVIII/481/2023 Rady Gminy Poronin
  z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
  p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie. Druk nr 512
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Sesja odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024r., o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                - Adam Pawlikowski-