Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
na budynkach gospodarczych

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu, ma nadany numer identyfikacyjny oraz jest osobą pełnoletnią.
Termin składania wniosków: od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
na budynkach gospodarczych

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), złożenie wniosku w inny sposób będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

 

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  3. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku gospodarczym,
  4. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
  5. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy
    o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia

Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej). Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem. Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

 

Jednym z załączników do wniosku jest kopia pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji.

Szerszych informacji można zaczerpnąć na stronie: Wsparcie z KPO: wymiana pokryć dachowych zawierających azbest - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) lub w Urzędzie Gminy Poronin pod nr tel. 182021024.

Materiały:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830).
Rozporządzenie​_wymiana​_pokryć​_dachowych.pdf 0.20MB

 

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Do​_podpisu​_Regulamin​_dot​_dachów​_-​_2​_nabór2!(2).pdf 0.26MB