Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku

Rada Gminy Poronin ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poronin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,49 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,02zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, tj.: wyciągi narciarskie, koleje gondolowe i krzesełkowe, instalacje sztucznego naśnieżania - 1,5% ich wartości, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) innych niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a - 2% ich wartości, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.