Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę:  LXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  12 października 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023 oraz zmian
  w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 477
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 478
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji. Druk nr 479
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 480
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich. Druk nr 481
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk nr 482
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin. Druk nr 483
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 484
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 485
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Poronin do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Druk nr 486
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
  w. św. Marii Magdaleny w Poroninie. Druk nr 487
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poronin biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Druk nr 488
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego. Druk nr 489
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.                                                        

Sesja odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Pawlikowski