Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectwa Ząb, dla sołectwa Bustryk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałami Gminy Poronin Nr XII/83/2019, Nr XII/86/2019, Nr XII/87/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

zawiadamiam o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin
    oraz sołectwa Stasikówka;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ząb;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bustryk;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Poronin (ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin), Sala Obrad, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Ponadto projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin: https://www.poronin.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin: https://bip.malopolska.pl/ugporonin.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 lipca 2023 r.
w sali GOK, ul. J. Piłsudskiego 2, godz. 10.30. Dyżur informacyjny zespołu projektowego odbędzie się w dniu dyskusji publicznej w godzinach od 10.30 do 13.00 i dodatkowo w dniu 10 lipca 2023 r. w godzinach od 10.30 do 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Poronin.

Zakres części projektu planu ponownie wykładanego do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag, które w załącznikach tekstowych oraz rysunkowych wyróżniono kolorem czerwonym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Poronin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Poronin, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@poronin.pl lub platformy ePUAP (y40v6f7xes/skrytka). z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Poronin.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 42 dni (tj. od 15.06.2023 r. do 26.07.2023 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

 

Wójt Gminy Poronin
Anita Żegleń (-)


Pliki do pobrania
uwaga_plan_prognoza_wzor_2023