Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXIV Zwyczajna Sesję Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę:

LXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  11 maja 2023 r.
 3. Informacja o działalności Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów sportowych.
 5. Przerwa
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Raport o stanie Gminy Poronin.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Poronin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Poronin wotum zaufania.
  Druk nr 447
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2022:

-      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania,

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja,
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2022. Druk nr 448
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2022. Druk nr 449
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023 oraz zmian
  w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 450
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 451
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu. Druk nr 452
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Poronin. Druk nr 453
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin.
  Druk nr 454
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 455
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia umowy najmu. Druk nr 456
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i monitoring przejścia dla pieszych przy szkołach w Gminie Poronin” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości
  i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Druk nr 457
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 458
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców Suchego. Druk nr 459
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Druk nr 460
 13. Podjęcie Stanowiska Rady Gminy Poronin w sprawie ewentualnej zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.
 14. Sprawy bieżące:
 • Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na II półrocze 2023 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.                                                                               

Sesja odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, Suche 1E.