Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Rada Gminy Poronin, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) najpóźniej do 30 października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Wyborowi przez Radę Gminy Poronin podlega:

 1. do Sądu Rejonowego w Zakopanem – 1 ławnik,
 2. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 0.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W myśl  art. 158  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

W myśl  art. 159  wym. Ustawy ławnikami  nie mogą być: 

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2155). 

Wzór karty udostępniony jest nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 pok. 12, na stronie internetowej gminy: www.poronin.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin.

Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych, tj.: 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację  należy uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu, przy  Sądowej 6;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • dwa aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie); 
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia
z kosztów opłaty: art. 162 § 2 pkt 1 w związku z art 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Przy ubieganiu się o informację z Krajowego Rejestru Karnego kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie/oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata
na ławnika lub listę, o której mowa  w art. 162 § 4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika.  

 

Na podstawie art. 162 § 2  pkt 4 w związku z § 7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Na podstawie art. 162 § 3 w związku z § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz z załącznikami przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 r.

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Poronin

 1. Józefa Piłsudskiego 5

34-520 Poronin

Pokój nr 12 (poniedziałek: 7.30-16.30, od wtorku do piątku: 7.30-15.15)

tel. 18 20 742 64

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Poronin, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski

 

Poronin, dnia 29 maja 2023 r.

 

Pliki do pobrania
Informacja o wyborze ławników.pdf
Karta zgłoszenia