Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o konkursach

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzasichlu, Sądelska 31, 34-531 Murzasichle.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie, Józefa Piłsudskiego 34 , 34-520 Poronin.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z późn.zm), tj.
 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole;
  • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  • uzyskał:
 3. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
 4. uchylona
 5. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.672 ), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany który:
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz
  • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.
 3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, zespole szkolno-przedszkolnym może zajmować również:
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.263 z późn.zm.)
 • spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( t.j. Dz. U. z 2021 , poz. 1428 z późn.zm.), tj:
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio:
 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzasichlu, ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle.
 4. Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie, Józefa Piłsudskiego 34 , 34-520 Poronin.
 5. Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb.

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 2. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 3. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 4. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 5. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 7. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 8. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii :
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn.zm.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r poz. 478 z późn.zm) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 9. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7 i 12-13.

 1. Do oferty należy dołączyć podpisany załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferty należy składać:
 3. Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Poronin lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem :

”NIE OTWIERAĆ - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora………………….” w terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz.10.00

 adres: Urząd Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.

            Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Poronin. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres:

 ePUAP : y40v6f7xes/skrytka (liczy się data wpływu oferty).

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Poronin.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub elektronicznie ( w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej), nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie tel. 18 20 74 474, 18 20 740 03.

 

Poronin, dnia 4 maja  2023 r.                                 

 

Wójt Gminy Poronin
(-)  mgr Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursach dyrektorzy szkół 2023.docx
Ogłoszenie o konkursach dyrektorzy szkół 2023.pdf