Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) z w o ł u j ę: LXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  2 marca 2023 r.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  14 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Poronin w 2022 roku przez przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poronin za rok 2022.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2022 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie za 2022 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych w Poroninie za 2022 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie za 2022 rok.
 12. Przyjęcie informacji o realizacji w 2022 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 – 2024 przyjętej Uchwałą
  Nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r.
 13. Przyjęcie informacji o realizacji w 2022 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 w Gminie Poronin przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy Poronin z dnia
  26 września 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia oddziałów przedszkolnych w  Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu w Gminne Przedszkole Publiczne w Murzasichlu oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Murzasichlu
  . Druk nr 439
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „DO-1” oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2”. Druk nr 440
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.