Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LX Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) z w o ł u j ę:

LX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  19 stycznia 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki z oddziałami przedszkolnymi w Stasikówce oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu z oddziałami przedszkolnymi poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Podstawowej filialnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym i Szkoły Podstawowej filialnej w Małem Cichem o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym oraz likwidacje dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Druk nr 431
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Druk nr 432
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „DO-1” oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2”. Druk nr 433
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców przysiółka Błociska
  w Murzasichlu. Druk nr 434
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców przysiółka Lichajówki
  w Murzasichlu. Druk nr 435
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Sesja odbędzie się w czwartek 2 marca 2023 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.