Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Poronin z dnia 16.02.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poronin Uchwały Nr LVII/389/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin.

 

Zmiana studium obejmuje tekst i rysunki w zakresie:

1) ustalenia zasięgu terenu i zasad lokalizacji obiektów hotelowo-sportowych w tym dla kompleksu hotelowego na Polanie Zgorzelisko;

2) dopuszczenia lokalizacji parkingów w sąsiedztwie infrastruktury sportowo - rekreacyjno - turystycznej;

3) zapisów dotyczących lokalizacji wyciągów i tras narciarskich w obrębie 0505 Poronin oraz 0507 Małe Ciche;

4) ustalenia zasięgu terenu i zasad lokalizacji domu seniora w obrębie 0502 Nowe Bystre;

5) zmiany kierunków rozwoju dla działek ewid. nr 1126 i 1127 obręb 0506 Murzasichle;

6) ustalenia zasięgu terenu i zasad lokalizacji usług przemysłu drzewnego na działce ewid. nr 6952/5 obręb 0503 Ząb i w rejonie ul. Gutowej obręb 0506 Murzasichle oraz terenów składowych w rejonie Frączkówki obręb 0505 Poronin;

7) ustalenia zasięgu terenu i zasad zagospodarowania w rejonie Polany Chycokówka;

8) zmiana kierunku rozwoju dla terenu cmentarza na Majerczykówce obręb 0505 Poronin;

9) zapisów dla urządzeń fotowoltaicznych w terenach rolnych przylegających do terenów budowlanych.

Treść uchwały zamieszczono na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Poronin: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2207020,uchwala-nr-lvii3892022-rady-gminy-poronin-z-dnia-13-grudnia-2022-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporza.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Gminy Poronin
, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, drogą pocztową lub elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@poronin.pl, w terminie do dnia 17 marca 2023 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Poronin. 

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: 1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, 2) ustnie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@poronin.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 17 marca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poronin. Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie. 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin. 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
    7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2405), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

 

 

Ogłoszenie umieszczono na okres 30 dni (tj. od 16.02.2023 r. do 17.03.2023 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (http://bip.malopolska.pl/ugporonin)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

 

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
WZÓR WNIOSKU DO STUDIUM