Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, która odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2023 r., o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

LIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  29 grudnia 2022 r.
 3. Złożenie ślubowania przez nauczycieli oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin. Druk nr 428
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche. Druk nr 429
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi. Druk nr 430
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
                                                                                               

Sesja odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.