Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, która odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2022 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

LVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  13 grudnia 2022 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 419
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 420
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 421
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 422
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poronin na lata 2022 -2025 z perspektywą do roku 2029”. Druk nr 423
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt. 1, 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 424
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2023 – 2025. Druk nr 425
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".
  Druk nr 426
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin. Druk nr 427
 14. Sprawy bieżące:
 • Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poronin za rok 2022,
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac stałych Komisji Rady Gminy Poronin za rok 2022,
 • Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na I półrocze 2023 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.  

  Przewodniczący Rady Gminy Poronin
  Adam Pawlikowski                                                                                

Sesja odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2022 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.