Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin. Sesja odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2022 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

LVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  24 listopada 2022 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Poronin na lata 2023 – 2025” sporządzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu. Druk 388
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin– zmiana nr 1. Druk 389
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych nr 518
  i 517/2 obręb Poronin. Druk 390
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Nowe Bystre. Druk 391
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 0504 Suche. Druk nr 392
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 0502 Nowe Bystre. Druk nr 393
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin. Druk nr 394
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Druk nr 395
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy. Druk nr 396
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości w których w części zamieszkują mieszkańcy,
  a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Druk nr 397
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druk nr 398
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 399
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 400
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 401
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 402
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 403
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 404
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 405
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 406
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 407
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 408
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 409
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 410
 28. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 411
 29. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 412
 30. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 413
 31. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 414
 32. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 415
 33. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 416
 34. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 417
 35. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 418
 36. Sprawy bieżące.
 37. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski