Gmina Poronin - strefa mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  • nazwa stanowiska: ds. drogownictwa i inwestycji,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.

 

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub obywatelstwo innych państw, którym  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe: preferowane budownictwo,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • znajomość prawa m. in. w zakresie: prawo budowlane, ustawy o drogach, ustawy
  o ruchu drogowym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zasad ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na podobnym stanowisku, w administracji publicznej lub innej jednostce związanej z prowadzeniem inwestycji lub drogownictwa,
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, punktualność.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
 • bardzo dobra organizacja pracy i dotrzymywanie ustalonych terminów,
 • zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 • odporność na stres.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem
  i ochroną dróg gminnych,
 • przygotowywanie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych
  w ciągu tych dróg,
 • prowadzenie Książki Obiektów Mostowych i Dróg,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
  w zakresie utrzymania tych dróg na terenie Gminy Poronin,
 • sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,
 • sprawy związane z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych,
 • sprawy związane z orzekaniem o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej
  w razie jego naruszenia,
 • sprawy związane z realizacją inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej,
 • przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 • nadzór nad oznakowaniem dróg gminnych,
 • sprawy związane ze zmianą organizacji ruchu na drogach gminnych,
 • opiniowanie i uzgadnianie korzystania z przystanków przez podmioty wykonujące regularny przewóz osób,
 • opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków,
 • uczestnictwo w odbiorach inwestycji gminnych,
 • udział w wizjach związanych z ochroną i utrzymaniem dróg gminnych,
 • koordynacja nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg,
 • sprawy związane z utrzymaniem i użytkowaniem budynków komunalnych,
 • sporządzanie protokołów z czynności, notatek służbowych,
 • uczestnictwo w komisjach kontrolnych zgodnie z harmonogramem kontroli
  w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub Kierownika Referatu GPGiOŚ.

 

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5
 • biuro jest wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,
 • umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami głównie Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska, związana
  z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem,
 • w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Poronin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu marcu 2022 r. wynosi 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania poniżej),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów lub zaświadczeń o odbytych studiach),
  • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, o których mowa w pkt 2,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 3,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,
  • oświadczenie o niekaralności.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poronin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. drogownictwa
i inwestycji” w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz  prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu
z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub mogą zostać odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o której mowa w Art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 20 741 12. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Poroninie przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 (pok. 12) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poronin.

 

Poronin, dnia 12 kwietnia 2022 r.                                                                                                                      

Wójt Gminy Poronin

                                 (…) Anita Żegleń

 

LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI
URZĄD GMINY PORONIN 
34-520 PORONIN, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 5

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy,
że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu
12 kwietnia 2022 r. spełniają następujące osoby:

 

Lp.     Imię i nazwisko                         Miejsce zamieszkania

1.        Bernadetta Litwin                 Zakopane

 

przewodniczący

komisji  rekrutacyjnej

Anita Żegleń

 

 

DO POBRANIA

Kwestinariusz osobowy

INFORMACJA 27.04.2022 r.

Lista kandydatów