Gmina Poronin - strefa mieszkańca

XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) z w o ł u j ę: XLVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad. 

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 1 marca 2022 r. 
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Poronin w 2021 roku przez przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej. 
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poronin za rok 2021.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie  za 2021 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych w Poroninie za 2021 rok. 
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie za 2021 rok.
 11. Przyjęcie informacji o realizacji w 2021 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 – 2024 przyjętej Uchwałą
  Nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r. 
 12. Przyjęcie informacji o realizacji w 2021 roku Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021 przyjętego Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r.
 13. Przyjęcie informacji o realizacji w 2021 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 w Gminie Poronin przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Druk nr 330
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 331
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin w 2022 r. Druk nr 332
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Druk nr 333
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 334
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 31 marca 2022 r., o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.