Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dla przedsiębiorców

odnośnie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Poronin informuje, że przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Poronin prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Poronin. Obowiązek ten wynika z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
W ww. rejestrze określa się m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – według wzoru,
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – według wzoru,
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
  • Imienne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia Pełnomocnika, opłacone opłatą skarbową.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jeśli wniosek jest niekompletny, Wójt Gminy Poronin wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia – w takim wypadku wskazany termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty 

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać przelewem:

Nr rachunku: 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031)

Opłata skarbowa:

  • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( w tym zaświadczenie o wpisie do rejestru),
  • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu – w tym zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru),
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
  • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony,
  • 17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie, zmianach lub wykreśleniu z RDR wydawane na żądanie strony.