Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Rewitalizacja - Sieć GOK

Rewitalizacja sieci GOK zrealizowana została w ramach projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK W Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Projekt realizowany był w latach 2018-2021. Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 413 525,15 zł. Dofinansowanie: 5 271 554,76 zł.

Przedmiotem projektu obejmował utworzenie sieci GOK (Gminnego Ośrodka Kultury) na terenie gminy Poronin poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w sołectwach Poronin, Suche i Małe Ciche.
Zrealizowane działania inwestycyjne obejmowały:   

- W Poroninie: roboty budowlane w zabytkowym budynku „Wańkówka” tj: remont tarasu, izolacja ścian piwnic, wymiana podłóg, konserwacja i zabezpieczenie elementów drewnianych, roboty instalacyjne elektryczne i elektrotechniczne. Modernizacja przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury poprzez przebudowę (wraz z odwodnieniem) nawierzchni placu przed budynkiem, przebudowa sceny plenerowej, remont konserwatorski kamiennego mostku, rekompozycja zbiornika wody, stworzenie m.in. ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, placu zabaw wraz z siłownią dla dorosłych oraz małej architektury rekreacyjnej. Zamontowane zostało odpowiednie oświetlenie, wykonano modernizację ogrodzenia, a cały teren objęty został monitoringiem.
Teren oraz budynek jest wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszystkie prace były prowadzone pod jego nadzorem.
Inwestycja realizowana została w formie „Zaprojektuj wybuduj”.
Wartość inwestycji 4 103 895,00 zł, dofinansowanie 2 087 398,03 zł.   

- W Małem Cichem: przebudowano na potrzeby filii GOK budynek Domu Nauczyciela oraz wykonano modernizację drogi dojazdowej i odwodnienia liniowego powierzchniowego. W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie, od stycznia realizowane są w budynku zajęcia aktywizujące tj: nauka gry na akordeonie. Wartość tej inwestycji wyniosła: 1 620 959,82 z tego dofinansowanie 973 222,73 zł.

- W Suchem: utworzono Poroniańskie Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala - instytucję kultury, której celem jest utrwalanie, upowszechnianie i promowanie dziedzictwa niematerialnego Poronina i Podhala. W ramach inwestycji powstały dwa budynki użyteczności publicznej oraz zagospodarowano terenu wokół: powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mała architektura, wraz z jego iluminacją. Realizacja projektu pozwoliła również na transfer malowideł ściennych autorstwa Władysława Trebuni-Tutki wraz z ich konserwacją. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 24 czerwca 2021 roku.
Inwestycja realizowana była w formie „Zaprojektuj wybuduj”.
Wartość inwestycji 3 423 508,20 zł z tego dofinansowanie 2 058 040,41 zł.

CELEM PROJEKTU jest ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie Gminy Poronin w trzech podobszarach rewitalizacji oraz wyprowadzenie ich z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie nowych funkcji społecznych i kulturowych, rozwiązujących główne problemy społeczne i sprzyjających rozwojowi, aktywizacji i włączeniu społecznemu.