Gmina Poronin - strefa turysty

Gminny Stadion Sportowy

Do dyspozycji oddajemy boisko stadionowe z naturalną murawą starannie pielęgnowaną przez cały rok. Nawierzchnia pozwala na zaoferowanie piłkarzom świetnych warunków do gry, niezależnie od pory roku. Pełne zaplecze sanitarne (szatnie z natryskiem) zapewnią komfort i higienę ćwiczącym podczas odbywających się treningów, sparingów itp. 

Stadion jest idealnym miejscem do organizowania sportowych rozgrywek, dlatego mamy możliwość wynajmu boiska. Poniżej dołączamy cennik oraz regulamin obiektu.

Kontakt:
Gminny Stadion Sportowy 
ul. Tatrzańska 1,
34-520 Poronin 
mail: sport@poronin.pl 
tel.: 667 607 560

Wysokość cen i opłat za dzierżawę Gminnego Stadionu Sportowego w Poroninie
- dla grup do 50 osób: - połowa boiska 160 zł /brutto/ za 1,5 godziny treningu (zastrzeżenie: dzierżawa tylko w przypadku dwóch drużyn równocześnie),
- całe boisko 310 zł /brutto/ za 1,5 godziny treningu,
- mecz 400 zł /brutto/.

Dodatkowe opłaty:
- znaczenie boiska 100 zł /brutto/.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen.

Regulamin korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Poroninie

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Gminny Stadion Sportowy w Poroninie zwany dalej w Regulaminie Stadionem jest obiektem użyteczności publicznej, którego właścicielem jest Gmina Poronin a Zarządcą jest Urząd Gminy Poronin.
2. Pierwszeństwo do korzystania ze Stadionu mają mieszkańcy Gminy Poronin, w tym zorganizowane grupy pod opieką trenera lub nauczyciela.
3. Stadion czynny jest od 8.00 do zmierzchu.
4. Korzystanie ze Stadionu jest płatne i odbywa się za zgodą Zarządcy w oparciu o aktualny harmonogram wynajmu.
5. Terminy udostępnienia Stadionu powinny być uzgadniane minimum 2 tygodnie przed planowanym udostępnieniem Stadionu. Zarządca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie udostępnianych obiektów. Zmiana harmonogramu przez korzystającego wymaga wcześniejszego powiadomienia Zarządcy. Korzystający ze Stadionu zobowiązany jest do poinformowania Zarządcy o każdej zmianie harmonogramu najpóźniej 2 dni przed planowaną zmianą.
6. Warunkiem udostępnienia Stadionu jest podpisanie umowy dzierżawy lub umowy użyczenia (dot. grup poza zajęciami szkolnymi).
7. Przed skorzystaniem ze Stadionu należy zapoznać się z Regulaminem.
8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu oraz zasadach użytkowania urządzeń lub niestosujące się do zaleceń Zarządcy mogą być usunięte ze Stadionu bez prawa do zwrotu poniesionej opłaty.
9. Zarządca nie odpowiada za ewentualne wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, zasad obsługi urządzeń i niestosowaniem się poleceń personelu.
10. Korzystający ze Stadionu:
a) używają własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe itp.),
b) są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania określonych godzin swoich zajęć oraz punktualnego i sprawnego opuszczania obiektu po zakończeniu zajęć.
11. Zarządca nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na stadionie sportowym.
12. Stadion, jak i cały teren, są pod stałym nadzorem kamer (monitoring), a zapis obrazu z monitoringu może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia.
13. Zarządca zastrzega sobie prawo obciążenia korzystającego ze Stadionu kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie obiektu wysokości wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.
14. Zarządca zastrzega sobie możliwość wyłączenia Stadionu z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji oraz złych warunków pogodowych (opady deszczu, śniegu, szadź) oraz w dniach, w których organizowane są przez Urząd Gminy lub Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie imprezy sportowe i kulturalne.
15. Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania ze Stadionu, zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich wyposażonych w długie i metalowe korki lub kolce,
b) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu (np. rower, motor, deskorolka, rolki) niż przeznaczony na stadion
c) niszczenia stadionu i urządzeń sportowych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) wchodzenia w miejsca dostępne tylko i wyłącznie dla obsługi,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających,
g) używania jakichkolwiek przedmiotów (m. in. opakowań na napoje) z elementami szklanymi,
h) zaśmiecania,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) korzystania ze stadionu w godzinach nocnych,
k) wprowadzania zwierząt,
2. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
3. O wszelkiego rodzaju awariach i uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić Zarządcę Stadionu.
4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. Zabrania się korzystającym ze stadionu przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
5. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenia treningowe, z których korzystano, winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
6. Zajęcia grup szkolnych, sekcji, klubów sportowych korzystających ze Stadionu mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub trenera, zwanego dalej opiekunem grupy. Opiekun grupy reprezentuje grupę przed Zarządcą oraz odpowiada za jej bezpieczeństwo. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Obowiązkiem osób korzystających z obiektów sportowych jest utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych. W przypadku niezastosowania się do zapisów regulaminu, korzystający ze Stadionu obciążony zostanie opłatą za sprzątanie w wysokości 200 złotych brutto.
2. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach, imprezach (kibice, widzowie) mogą przebywać na obiekcie jedynie w wyznaczonych miejscach. Obecność kibiców bądź widzów możliwa jest jedynie za zgodą Zarządcy.
3. Zabrania się korzystania ze Stadionu oraz znajdujących się na nim urządzeń sportowych pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Zarządcy przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Osoba zachowująca się w sposób niewłaściwy może zostać usunięta z terenu obiektu przez ochronę lub osoby trzecie. Odmowa poddania się testowi spowoduje wezwanie policji.
4. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, itp. pozostawione w obrębie stadionu sportowego Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
5. Zarządca sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z udostępnianego obiektu