Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.07.23, autor

ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu Wykonawcy i o odrzuceniu ofert

ZP.271.7.2020

Poronin, 2020-07-22

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty,

o wykluczeniu Wykonawcy i o odrzuceniu ofert

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.
Ogłoszenie nr 554121-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Zm.: Ogłoszenie nr 540114586-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania na dzień otwarcia ofert przeznaczył 782.050,31 zł.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania zostało złożonych 7 ofert.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ, otrzymała największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone w SIWZ kryteriach, i została złożona przez:

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, 83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 105

Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty

Oferent

Punktacja

w poszczególnych kryteriach

Punktacja

ogólna

2.

DIVERTI Grażyna Tomaszek, 43-382 Bielsko-Biała, Cieszyńska 362

1) cena brutto: 889.063,85 zł (pkt. 54,66)

2) termin płatności faktury: 21 dni (pkt. 10

3) termin zakończenia prac: 31.08.2020r. (pkt. 30)

94,66

4.

P.W.D. APEX, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko

1) cena brutto: 960.539,42 zł (pkt.50,60)

2) termin płatności faktury: 21 dni (pkt. 10)

3) termin zakończenia prac: 31.08.2020r. (pkt. 30)

90,60

5.

13p Sp. zo.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

1) cena brutto: 888.888,88 (pkt. 54,67)

2) termin płatności faktury: 21 dni (pkt. 10)

3) termin zakończenia prac: 31.08.2020r. (pkt. 30)

94,67

6.

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, 83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 105

1) cena brutto: 809.995,87 (pkt. 60)

2) termin płatności faktury: 21 dni (pkt. 10)

3) termin zakończenia prac: 31.08.2020r. (pkt. 30)

100

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp z postępowania wyklucza Wykonawcę, który złożył:

  • ofertę nr 1: Tronus Polska Sp. zo.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa - na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp. Oferent nie przedłożył pełnej treści oferty – brak dokumentów wymaganych jako załączniki do treści oferty, a opisanych w rozdz. 7 pkt. 5 SIWZ tj. stanowiących oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
  • ofertę nr 3: APLY Anna Borawska, ul. Zagórzańska 28C, 04-965 Odrzuca się ofertę na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 2) Pzp: treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ tj. Oferent nie przedłożył pełnej oferty – brak dokumentów wymaganych jako załączniki do treści oferty, a opisanych w rozdz. 7 pkt. 5 SIWZ, tj. stanowiących oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiający jednocześnie informuje na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 6) Pzp w postępowaniu odrzucił ofertę nr 7: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała. Oferent został w dn. 09.07.2020r. wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących skalkulowania zaoferowanej ceny. Oferent w dn. 10.07.2020r. przedłożył odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie przyjął wyjaśnień odnośnie zastosowania stawki VAT na oferowane laptopy i monitory (wyjaśnienia dotyczyły pkt. 19, 20 i 25). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zerową stawką VAT objęta może być dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do w/w ustawy tj.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skane-ry. Oferent nałożył 0% VAT na laptopy, natomiast na monitory nałożył 23% VAT, co jest niezgodne w/w ustawą. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 6) Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy z firmą EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, 83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 105 odbędzie się w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin w dniu 29 lipca 2019r. godz. 12.00


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń