Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.07.28, autor

ZP.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZP.271.7.2020

Poronin, 2020-07-28

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego

Zamawiający:Gmina Poronin, Urząd Gminy Poronin

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

www.poronin.pl

e-mail: usc@poronin.pl

Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.
Ogłoszenie nr 554121-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Zm.: Ogłoszenie nr 540114586-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zostało unieważnione.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający aktualnie nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń