Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.08.07, autor

Ogłoszenie nr 572244-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Ogłoszenie nr 572244-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Zm.: Ogłoszenie nr 540147427-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych -Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający -Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających -Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej -Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poronin, krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5 , 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112, e-mail usc@poronin.pl, faks 182 074 192.
Adres strony internetowej (URL): www.poronin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) -Tak
www.poronin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia -Tak
www.poronin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem -Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2020/2021.
Numer referencyjny: ZP.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie-odwozie uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2020/2021 oraz pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji przewozów, z podziałem na 4 części obejmujące przewóz uczniów na 4 trasach. Przewidywana liczba dni roboczych w roku szkolnym wynosi: 182 dni. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem: 91. Przy wszystkich trasach, godziny dowozu i odwozu, jak również inne szczegóły należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Szczegółowe warunki dowozu uczniów wspólne dla czterech części zamówienia opisane są w załączniku nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-25

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2021-06-25


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200 ze zm.).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200 ze zm.) - dowodem będzie kopia licencji potwierdzona za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)- Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

30,00

aspekt ekologiczny - standard emisji spalin

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 2. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane, jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 3. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 4. W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach, ośrodkach, przedszkolach z przyczyn, o których mowa w pkt. 3 tj. siły wyższej Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami finansowymi w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Poronin ul. Majerczykówka – Murzasichle ul. Budzowa- MURZASICHLE, UL. SĄDELSKA 31, SZKOŁA PODSTAWOWA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa trasy: Poronin ul. Majerczykówka – Murzasichle ul. Budzowa- MURZASICHLE, UL. SĄDELSKA 31, SZKOŁA PODSTAWOWA. Długość trasy: DOWÓZ 5 km - ODWÓZ 5 km. Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów): 39. Łącznie do przewozu 39 osób. Ze względu na trudne warunki terenowe Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez więcej niż jeden pojazd lub przy zastosowaniu jednego pojazdu do więcej niż jednego kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

56,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

30,00

aspekt ekologiczny - standard emisji spalin`

10,00Część nr:

2

Nazwa:

Nowe Bystre Dudkówka – NOWE BYSTRE 61 SZKOŁA PODSTAWOWA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa trasy Nowe Bystre Dudkówka – NOWE BYSTRE 61 SZKOŁA PODSTAWOWA. Długość trasy : DOWÓZ 6,4 km - ODWÓZ 6,4 km. Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów): 29. Łącznie do przewozu 29 osób. Ze względu na trudne warunki terenowe Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez więcej niż jeden pojazd lub przy zastosowaniu jednego pojazdu do więcej niż jednego kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

30,00

aspekt ekologiczny - standard emisji spalin`

10,00Część nr:

3

Nazwa:

Poronin-Ząb- Nowe Bystre – CZERWIENNE 245 SSP, SPSK, KSP

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa trasy: Poronin-Ząb- Nowe Bystre – CZERWIENNE 245 SSP, SPSK, KSP. Długość trasy: DOWÓZ 15 km - ODWÓZ 15 km. Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów) 13. Łącznie do przewozu 13 osób. Dowóz uczniów niepełnosprawnych. Odbiór uczniów z miejsca zamieszkania. Jeden pojazd posiadający min. 12 miejsc siedzących dla pasażerów oraz dodatkowo umożliwiający jednoczesny przewóz 1 osoby na wózku inwalidzkim (rozłożonym), wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu oraz mocowania dla wózka na czas trwania przewozów-wymiary wózka: szer. 70 cm, dł. 120cm. W jednym przypadku dojazd do posesji, z której należy odebrać, a następnie dowieźć ucznia w Nowem Bystrem, dojazd jest utrudniony, szerokość drogi dojazdowej od 2,5m do 3m. Ze względu na trudne warunki terenowe Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez więcej niż jeden pojazd lub przy zastosowaniu jednego pojazdu do więcej niż jednego kursu. Dowóz i odwóz uczniów z niepełnosprawnością uzależniony jest od stanu ich zdrowia, w związku z tym konieczne jest, aby przewoźnik wykazywał potrzebną w tym celu dyspozycyjność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

30,00

aspekt ekologiczny - standard emisji spalin`

10,00Część nr:

4

Nazwa:

Poronin (ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki) – Suche - NOWY TARG, ul. Podtatrzańska 47a, OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „CHATKA”, Al. Tysiąclecia 115 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „NIEBIESKA KOKARDKA”)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa trasy: Poronin (ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki) – Suche - NOWY TARG, ul. Podtatrzańska 47a, OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „CHATKA”, Al. Tysiąclecia 115 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „NIEBIESKA KOKARDKA”). Długość trasy: DOWÓZ 26,5 km - ODWÓZ 26,5 km. Maksymalna liczba osób przewidywanych do jednoczesnego przewozu (pasażerów): 5. Łącznie do przewozu 5 osób. Dowóz uczniów niepełnosprawnych. Odbiór uczniów z miejsca zamieszkania. Dowóz i odwóz uczniów z niepełnosprawnością uzależniony jest od stanu ich zdrowia, w związku z tym, konieczne jest, aby przewoźnik wykazywał potrzebną w tym celu dyspozycyjność. Wymagane będzie podpisanie umowy powierzenia danych osobowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

30,00

aspekt ekologiczny - standard emisji spalin`

10,00Poronin, 2020-08-07

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

Pliki do pobrania