Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.09, autor

Przekazanie terenu - Małe Ciche

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Małem Cichem odbyło się przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót obejmujących przebudowę budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) –Komponent 2. Filia GOK w Małem Cichem” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i adaptację na potrzeby filii GOK budynku Domu Nauczyciela wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji działań kulturalnych i aktywizujących. Wykonana zostanie również modernizacja drogi dojazdowej i odwodnienia liniowego powierzchniowego. Wartość robót wynosi 1 620 959,82 zł w tym dofinansowanie w kwocie 988 390,13 zł.

W spotkaniu uczestniczył Adam Pranica – przedstawiciel firmy wykonującej, Inspektor nadzoru - Marian Słowik-Sułkowski, Wójt Gminy Poronin – Anita Żegleń, Zastępca Wójta Gminy Poronin – Stanisław Bafia oraz pracownicy Urzędu Gminy Jan Majerczyk – Kierownik Referatu GPGiOŚ, Katarzyna Bafia – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małem Cichem – Tadeusz Kliszcz.