Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.09,

Projekt pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

W dniu 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Kornelii Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, jako Lider projektu partnerskiego zrzeszającego 41 gmin z województwa małopolskiego, aplikowała o dofinansowanie realizacji tego Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ta wspólna inicjatywa Jednostek Samorządu Terytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz redukcji pyłów PM10, PM2,5. Dzięki wybudowaniu instalacji OZE u mieszkańców Gmin oraz na budynkach Użyteczności Publicznej obejmujących instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła oraz kotły na biomasę uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

Źródło: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/o-gminie...

Gmina Poronin w grudniu ubiegłego roku z 41 gminami z województwa małopolskiego złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota całkowita projektu: 68 991 097,56 zł. Kwota całkowita Gmina Poronin 1 928 193,60 zl, wartość dofinansowania - 1 019 459,79 zł.

Liderem projektu jest Gmina Kocymyrzów-Luborzyca.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 czerwca 2018 roku podjął Uchwałę nr 1086/181,

na mocy której projekt nr RPMP.04.01.01-12-1112/17 został wybrany do dofinansowania

w maksymalnej kwocie 36 156 392,49 zł.


Lista rezerwowa jest prowadzona na bieżąco, możliwość złożenia ankiety na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Poroninie. Osoba do kontaktu – Katarzyna Bafia, tel. 18 20 210 12


Informacja dotycząca Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację naszego wspólnego projektu. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W związku z powyższym w najbliższych dniach Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich 41 Gmin będących w projekcie podejmą wspólną decyzję co do dalszych kroków związanych z postępowaniem przetargowym.

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż 04-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie, celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.
Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu wszyscy jednomyślnie podjęli decyzję, iż I część postępowania przetargowego tj. dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych będzie realizowana. Przystępujemy do szczegółowego badania ofert czego konsekwencją będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. To w jaki sposób zostanie pokryta różnica wynikająca z zabezpieczonych środków a złożoną ofertą Szefowie Gmin zdecydują na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w ciągu dwóch tygodni.
Po przeliczeniu kosztów II części (montaż pomp powietrznych) i III części (kotłów na pellet) zadania okazało się, że do jednostkowej pompy czy kotła Mieszkaniec musiałby dopłacić 5 do nawet 12 tysięcy złotych. Sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła wychodzą koszty całkowite dużo wyższe niż na wolnym rynku, w związku z czym realizacja II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w tym roku. Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
W zakresie realizacji I części postępowania będziemy się z każdym indywidualnie kontaktować.

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż 16.07.2019 r. w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów/ Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.
Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.
Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:
I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych
II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych
III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet
Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.
Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Drugi przetarg na budowę odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.09.2019 r. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - przekazała ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po jego publikacji, zostanie zamieszczona cała dokumentacja przetargowa na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o czym również Państwa poinformujemy.
Założony termin składania i otwarcia ofert: 10.10.2019 r.
Przypominamy, iż dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w 41 gminach na terenie województwa małopolskiego, na prywatnych budynkach / gruntach Mieszkańców zostanie zamontowane blisko 4 tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.
Liczymy na pomyślne zakończenie przetargu, aby wybrani Wykonawcy mogli jak najszybciej rozpocząć pracę w terenie.

Informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie wraz z całą dokumentacją przetargową na zadanie "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego".

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html

 

Pliki do pobrania