Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.07.01, autor

Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin

Gmina Poronin realizuje projekt pn.  „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 
E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. 
Cel bezpośredni projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych w Gminie Poronin. 
Cele pośrednie: 
    a) podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami szczególnie zasobami informacyjnymi Gminy Poronin,
    b) podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Gminy,
    c) podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy,
    d) usprawnienie obsługi mieszkańców gminy w Urzędzie,
    e) efektywna promocja gminy,
    f) zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy, 
    g) podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich. 
Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w Urzędzie Gminy Poronin innowacyjnego systemu 
w celu uruchomienia  nowych 47 e-usług publicznych, co będzie wspierało rozwój społeczeństwa obywatelskiego i otwartego urzędu. W ramach projektu 33 e-usług będzie udostępnionych na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz 14 e-usług o udowodnionym poziomie dojrzałości 4 lub więcej, tj. na poziomie 4 (transakcja) lub na poziomie 5 personalizacja.  Realizacja zaplanowanych działań wykorzystujących standardy cyfrowe oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie przyczyni się do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów poprzez: 
    a) brak konieczności wizyt w Urzędzie,
    b) możliwość załatwienia w 100% sprawy w sposób zdalny,
    c) dostępność do e-usług 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
    d) szybkość realizacji danej sprawy.
Projekt zakłada między innymi modernizację elektronicznych obiegów dokumentów i portali mieszkańca, modernizację infrastruktury IT, modernizację strony www Urzędu Gminy Poronin, uruchomienie platformy projektowej, jako elementu scalającego nowo powstałe e-usługi oraz powstanie nowej e-usługi - e-usterka zapewniającej dwustronną interakcję na linii Urząd – Obywatel. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie interakcji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami a pracownikami Urzędu za pomocą usług elektronicznych. 
Gmina Poronin wdroży również standard WCAG 2.0 dla osób z niepełnosprawnościami.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 2 188 244,42 zł 
Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 501 458,31 zł