Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.08.13,

Gmina Poronin rozpoczęła realizację projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin 


Gmina Poronin rozpoczęła realizację projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK W Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”

Przedmiotem projektu jest utworzenie sieci GOK (Gminnego Ośrodka Kultury) na terenie gminy Poronin poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w sołectwach Poronin, Suche i Małe Ciche. Działania inwestycyjne obejmują:

- W Poroninie: modernizacja przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury poprzez przebudowę (wraz z odwodnieniem) nawierzchni placu przed budynkiem, przebudowa sceny plenerowej, stworzenie m.in. ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, placu zabaw wraz z siłownią dla dorosłych oraz małej architektury rekreacyjnej. Zamontowane zostanie odpowiednie oświetlenie, wykonana zostanie modernizacja ogrodzenia, a cały teren objęty zostanie monitoringiem.

- W Małem Cichem: modernizacja i adaptacja na potrzeby filii GOK istniejącego, zdegradowanego budynku Domu Nauczyciela; zakupy wyposażenia niezbędnego do realizacji działań kulturalnych, aktywizujących (świetlice dla dzieci szkolnych). Wykonana zostanie modernizacja drogi dojazdowej i odwodnienia liniowego powierzchniowego.

- W Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala - instytucji kultury, której celem będzie utrwalanie, upowszechnianie i promowanie dziedzictwa niematerialnego Poronina i Podhala, m.in. w zakresie ginących zawodów. W ramach inwestycji zakładana jest budowa nowego budynku, odwodnienie terenu, i podbicie fundamentów, odpowiednie zaizolowanie budynku oraz renowacja zabytkowych malowideł naściennych. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku: stworzenie placu zabaw, wypożyczalni rowerów, siłowni zewnętrznej, małej architektury, wraz z jego iluminacją. Placówka zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do

prowadzenia zajęć oraz stworzenia przyjaznego miejsca spotkań i aktywności społecznej.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.Dofinansowanie z UE: 5 271 554,76 PLN