Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.08.10,

Gmina Poronin realizuje projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I”

Gmina Poronin realizuje projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest:Aktywizacja i integracja społeczna

Cele szczegółowe to:

  • Wyrównanie potencjałów edukacyjnych dla dzieci poprzez ofertę nowo powstałego przedszkola,
  • Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego,
  • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Poronin,
  • Budowanie pozytywnego wizerunku Sołectwa Ząb jako obszaru przyjaznego mieszkańcom,
  • Poprawa stanu środowiska poprzez modernizację obiektu w zakresie technologii energooszczędnych.

Przedsięwzięcie obejmuje przystosowanie istniejącego budynku szkolnego do wymogów dla obiektów przedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji (zmianie sposobu użytkowania) powstało nowoczesne przedszkole, które posiada m.in. 4 sale zabaw, szatnie, gabinet logopedy, toalety, jadalnię oraz kuchnie cateringową.Ponadto w ramach projektu komplementarnego „Sukces zaczyna się w przedszkolu” 10.1.2 przedszkole przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych – posiada windę zewnętrzną, która stanowi połączenie między kondygnacjami istniejącego budynku.

Modernizacja obiektu i powstanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie będzie sprzyjać rozwojowi aktywnego uczestnictwa w edukacji dzieci, pozwoli na większą integrację lokalnej społeczności oraz w długiej perspektywie zmieni niekorzystny diagnozowany
w Gminnym Programie Rewitalizacji stan społeczny. Właściwe wykorzystanie obiektu oraz aktywność okolicznych mieszkańców przyczyni się do realizacji celu jakim jest skuteczny system edukacji co będzie miało znaczący wpływ na zachodzące zmiany prospołeczne
w rewitalizowanym obszarze.

Termin zakończenia realizacji projektu 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 329 766,26 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 653 558,81 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa: 100 547,51 PLN