Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.05.31, autor

Podsumowanie mikroprojektu polsko-słowackiego

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty w Gminie Poronin:

- warsztaty z wyszywania na suknie i plecenia wełny

- warsztaty z wyrobów skórzanych

- warsztaty z malowania na tkaninie.

Uczestnikami warsztatów były zarówno dzieci, młodzież i dorośli z Gminy Poronin i Vychodnej. Zakres warsztatów został indywidualnie dobrany przez instruktora-twórcę ludowego do osób uczestniczących w zajęciach. W celu umożliwienia wymiany doświadczeń wśród uczestników i instruktora w polsko-słowackich warsztatach z udziałem uczestników z Vychodnej został zaangażowany tłumacz. W ramach promocji zadania zostałazorganizowana wystawa prac i rękodzieła ludowego regionu w GOK w Poroninie w dniu 22 maja 2019r.. W ramach prowadzonych warsztatów i wystawy był rozłożony roll-up informujący o mikroprojekcie, a także tablice pamiątkowe w czasie wystawy. Uczestnicy wystawy i warsztatów otrzymali materiały promocyjne: kubki, smycze, magnesy i albumy.

W ramach zadania opracowano i wydano publikację w formie albumu na temat rzemiosła tradycyjnego w Gminie Poronin i Vychodnej. Opracowanie albumu odbywało przy współpracy obu partnerów podczas spotkań roboczych i warsztatów – opracowanie treści publikacji. Wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej.Czas opracowania od 06.2018 do 04.2019. Promocja albumu na konferencji podsumowującej. W ramach zadania w dniu 29 maja 2019 zorganizowano konferencję w Poroninie na temat popularyzacji i zachowania rzemiosła ludowego na terenie Gminy Poronin i Obec Vychodna. Tematem konferencji było podsumowanie mikroprojektu a także promocję działań w ramach mikroprojektu. W zakresie konferencji odbyła się wystawa zdjęć z warsztatów z rzemiosła tradycyjnego i dyskusja z udziałem twórców ludowych z Gminy Poronin i Obec Vychodna. W ramach promocji: dystrubucja albumów i materiałów promocyjnych, informowanie uczestników konferencji poprzez rozmieszczenie roolupów i tablic pamiątkowych, a także prezentacja e-publikacji i repozytorium przez partnera słowackiego.

Účastníkmi tvorivých dielní boli deti, mládež a dospelí z obce Poronin a Východná. Rozsah tvorivých dielní bol individuálne vybraný lektorom – ľudovým tvorcom podľa zručností účastníkov školení. Za účelom umožnenia výmeny skúseností medzi účastníkmi a inštruktorom bol na poľsko-slovenských tvorivých dielňach za účasti hostí z Východnej angažovaný tlmočník. V rámci propagácie úlohy bola usporiadaná výstava prác a ľudových remeselníckych výrobkov z regiónu v Obecnom kultúrnom stredisku v Poronine (22. mája 2019). V rámci realizovaných tvorivých dielní a výstavy bol rozložený roll-up, ktorý informoval o mikroprojekte, počas výstavy boli tiež pamätné tabule. Účastníci výstavy a tvorivých dielní dostali propagačné materiály: hrnčeky, šnúrky na krk, magnetky a albumy.

V rámci úlohy boli pripravené a vydané publikácie vo forme albumu venovaného tradičným remeslám v obciach Poronin a Východná. Pri príprave albumu spolupracovali obaja partneri počas pracovných stretnutí a tvorivých dielní – pripravovali obsah publikácie. Realizácia profesionálnej fotodokumentácie. Obdobie spracovania od 6. 2018 do 4. 2019. Propagácia albumu na záverečnej konferencii. V rámci úlohy bola dňa 29. mája 2019 organizovaná konferencia v Poronine venovaná popularizácii a zachovaniu ľudového remesla na území obce Poronin a obce Východná. Témou konferencie bolo zhrnutie mikroprojektu a propagácia aktivít v rámci mikroprojektu. V rámci konferencie sa tiež konala výstava fotografií z tvorivých dielní tradičných remesiel a diskusia za účasti ľudových tvorcov z obce Poronin a obce Východná. V rámci propagačných aktivít: distribúcia albumov a propagačných materiálov, informovanie účastníkov konferencie pomocou roll-upov a pamätných tabúľ, prezentácia e-publikácie a repozitára zo strany slovenského partnera.