Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.07.31, autor

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Małop.2019.4329 z dnia 2019.06.05

Status: Akt jednorazowy

Wersja od: 5 czerwca 2019r.Wejście w życie:

20 czerwca 2019 r.UCHWAŁA Nr X/62/2019

RADY GMINY PORONIN

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b, lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620) - Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:

§  1.  W Uchwale Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, której tekst jednolity przyjęto Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1702), zmienia się treść § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Gminy Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych".

§  2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne