Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.02.19,

Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

Opłata miejscowa.

Małop.2015.6701 z dnia 2015.11.17

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 29 grudnia 2018 r.Wejście w życie:

1 stycznia 2016 r.,
2 grudnia 2015 r.UCHWAŁA Nr XIII/63/2015

RADY GMINY PORONIN

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b, lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620) - Rada Gminy Poronin , uchwala co następuje:

§  1.  Niniejszą uchwałą Rada Gminy Poronin:

1) wprowadza opłatę miejscową,

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso,

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§  2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620).

§  3.  Ustala się stawkę opłaty miejscowej dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Ząb, Suche w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§  4. 

1.  Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2.  Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§  5.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych opłat.

§  6.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Poronin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§  7.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

1) imię nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

2) liczbę dni za które opłata jest pobierana,

3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczęta dobę pobytu,

4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu danej osoby.

§  8.  Traci moc Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§  9.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§  10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Do pobrania:

Uchwała z załącznikiem