Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.07.31, autor

Pytania i odpowiedzi

Co to jest opłata miejscowa i kto jest zobowiązany do jej zapłaty?

Opłata miejscowa jest to opłata pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – za każdą rozpoczętą dobę pobytu w takich miejscowościach. Podstawy prawne poboru opłaty miejscowej wyznaczają przepisy art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

Na terenie Gminy Poronin opłatę miejscową pobiera się na podstawie Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1702) zmienionej Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 4329). Jest ona pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wskazanych powyżej w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin (miejscowość Poronin obejmuje sołectwo Poronin i sołectwo Stasikówka), Ząb, Suche.

Kto jest zwolniony z opłaty miejscowej?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) opłaty miejscowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podstawą do stosowania tego zwolnienia może być w pierwszym rzędzie dokument w postaci paszportu dyplomatycznego/służbowego);
 2. od osób przebywających w szpitalach;
 3. od osób niewidomych i ich przewodników - za osobę niewidomą można uznać taką osobę, która została zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku. Jednym z dowodów na potwierdzenie prawa do korzystania z tego zwolnienia może być orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu, przy czym stopnia niepełnosprawności nie orzeka się w przypadku dzieci do lat 16. Dowodem może być również legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. Za przewodnika osoby niewidomej może być uznana osoba fizyczna, z której pomocy korzysta osoba niepełnosprawna, w sytuacji, gdy ze względu na charakter i stopień niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym dostaniem się w określone miejsce.
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej - grupa zorganizowana to taka, w której organizator ma charakter instytucjonalny (np. biuro podróży, szkoła). Z powyższego zwolnienia korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Osoby pełnoletnie nie mogą być uznane za dzieci i młodzież szkolną, gdyż obowiązek szkolny trwa do 18. roku życia. W związku z tym zwolnienie nie obejmuje zorganizowanych grup studentów i słuchaczy szkół wyższych, jak również uczniów szkół dla dorosłych oraz placówek kształcenia ustawicznego.Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej winni przedłożyć inkasentowi listę uczestników. Lista uczestników powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) i powinna zawierać takie dane jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku braku takiej listy, opłatę̨ miejscową należy pobrać w należnej wysokości i odprowadzić na rachunek bankowy gminy.


W jaki sposób można opłacić opłatę miejscową?

Turysta przebywający w miejscowościach Gminy Poronin ma do wyboru trzy sposoby zapłaty miejscowej:

 • Inkasentowi opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobierają w imieniu gminy inkasenci opłaty miejscowej, a następnie odprowadzają zainkasowaną kwotę na rachunek bankowy Urzędu Gminy bądź dokonują wpłaty w kasie Urzędu do 10 dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.
 • W kasie Urzędu Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
 • Na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poronin nr 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031.


Kto jest inkasentem opłaty miejscowej?

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 4329), na inkasentów opłaty wyznaczono: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Gminy Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Inkasentami nie są już podmioty wskazane z imienia i nazwiska czy też nazwy, jak miało to miejsce we wcześniejszych uchwałach, lecz podmioty określone poprzez zastosowanie techniki tworzenia norm generalnych tj. przez wyliczenie cech (atrybutów) osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. I SA/Sz 129/18 wskazano, iż „…w literaturze podnosi się, że ustawodawca nie wskazuje zasad wyznaczania inkasentów, którymi powinny się kierować organy stanowiące gmin, co oznacza, że można tego dokonać przez wskazanie imienia i nazwiska wybranych osób lub też określenie stanowiska służbowego lub funkcji pełnionych przez określone osoby. Podnosi się również, że powołując te podmioty, należy jednak zastosować kryteria, które będą na tyle precyzyjne, aby nie było wątpliwości, kto do pełnienia tej funkcji został wskazany (por. Opłaty lokalne. Komentarz, pod red. G. Liszewskiego, W. 2016). W orzecznictwie wskazuje się, że określenie inkasentów może następować przez podanie danych personalnych, a więc w sposób konkretny, bądź też przez wyliczenie cech (atrybutów) osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, czyli z zastosowaniem techniki tworzenia norm generalnych ……”.


Co należy do obowiązków inkasentów?

Inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani są do:

 • pobierania opłaty miejscowej w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Poronin,
 • wydawania pokwitowania za każdą kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu przychodowym (do odebrania w kasie Urzędu Gminy) K-103 lub na drukach do przyjmowania wpłat gotówkowych stosowanych przez inkasenta,
 • składania miesięcznej deklaracji na wpłatę opłaty miejscowej z adnotacją – opłata miejscowa za miesiąc……/2019
 • odprowadzania pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poronin bądź dokonania wpłaty należnej opłaty miejscowej w kasie Urzędu do 10 dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę,
 • w przypadku pobierania opłaty miejscowej na innych drukach jak kwitariusz przychodowy inkasenci zobowiązani są do prowadzenia rejestru pobranej opłaty zawierającej:
 • imię i nazwisko osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
 • adres zamieszkania osobowy zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
 • datę dokonania wpłaty,
 • nazwę należności – opłata miejscowa, ilość dni x ilość osób x kwota =……,
 • kwotę należności z tytułu opłaty.


Jaka stawka opłaty miejscowej obowiązuje w Gminie Poronin?

W Gminie Poronin obowiązuje stawka 1,50 zł za osobę za każdą rozpoczętą dobę pobytu, przy czym opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin (miejscowość Poronin obejmuje sołectwo Poronin i sołectwo Stasikówka), Ząb, Suche.

Jak są liczone dni za które należy uiścić opłatę miejscową?

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w określonych celach tj. turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje po upływie pierwszej doby pobytu rozumianego jako kolejne 24 godziny od przybycia. Po upływie pierwszej doby powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za tę zakończoną dobę, ale również za kolejną rozpoczętą dobę pobytu.

Przykłady:

 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11:00 i wyjechał we wtorek o godz. 9:00 to opłata miejscowa nie jest pobierana (22 godziny).
 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11:00 i wyjechał w środę o godz. 10:00 to opłata należna była za 2 doby pobytu (47 godzin).
 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11:00 i wyjechał w środę o godz. 12:00 to opłata należna była za 3 doby pobytu (49 godzin).


Co w przypadku, gdy osoba zobowiązana do zapłaty opłaty miejscowej odmówi inkasentowi jej uregulowania?

Na podstawie §7 Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (tekst jednolity Dz. U. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1702 ze zm.) wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
 • właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
 • łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu danej osoby.

W przypadku odmowy zapłaty opłaty miejscowej, inkasent wskazuje organowi podatkowemu dane osób przebywających w danej miejscowości, które nie uregulowały należności. Dalsze postępowanie jest prowadzone przez organ podatkowy.


Czy inkasent musi wyrazić zgodę na pobór opłaty miejscowej?

Na mocy Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1702) zmienionej Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 4329) pomiędzy Gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, który jest skuteczny, bez konieczności wyrażenia zgody przez podmiot wskazany jako inkasent. Gdyby konieczna była zgoda wyznaczonej osoby, oznaczałoby to, że instytucja inkasa utraciłaby cechy administracyjne, które są bliższe prawu podatkowemu, a nie prawu cywilnemu. Brak jest zatem też możliwości do podejmowania uchwał przez radę gminy umożliwiających inkasentowi odmowę lub zrzeczenie się pełnienia tej funkcji, gdyż w ten sposób obowiązek publicznoprawny przekształcany byłby w stosunek zależny od woli adresata uchwały. Inkasent nie ma możliwości odmowy, bądź zrzeczenia się z pełnienia tej funkcji.


Czy inkasenci otrzymują wynagrodzenie za pobieranie opłaty miejscowej?

Tak. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% sumy zainkasowanej i wpłaconej na rachunek bankowy gminy opłaty miejscowej. Wynagrodzenie za inkaso nie może być potrącone przez inkasenta.

W przypadku przedsiębiorców wynagrodzenie prowizyjne jest kwotą brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23% podatku VAT w kwocie wynagrodzenia za inkaso). Przedsiębiorcy wystawiają fakturę /rachunek za inkaso opłaty miejscowej. Faktury/rachunki dotyczące wynagrodzenia dla inkasentów należy wystawiać za każdy kwartał i dostarczyć na adres Urzędu Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5 34-520 Poronin, bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin lub przesłać na adres poczty elektronicznej: oplatamiejscowa@poronin.pl do dnia 10-go następnego miesiąca po kwartale.

Wypłata wynagrodzenia należnego inkasentowi następować będzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku.

Odrębne zasady dotyczące wypłaty i rozliczenia wynagrodzenia z tytułu inkasa obowiązują podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (np. rolnicy prowadzący wynajem w ramach agroturystyki). W celu ustalenia zasad wypłaty wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej proponujemy indywidualne spotkanie z pracownikiem Referatu Planowania i Finansów Urzędu Gminy Poronin (pokój 21). Wypłata wynagrodzenia należnego inkasentowi następować będzie kwartalnie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wniosku o wypłatę prowizji. Druk wniosku o wypłatę prowizji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Poronin www.poronin.pl w zakładce Opłata miejscowa lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Poronin pokój nr 21.